Organizing Committee

Congress presidents

President: Yuichi Hirose
Co-president: Ryo Nishikawa

Honorary presidents

Yukitaka Ushio
Masao Matsutani

Advisory board

Takamasa Kayama

Scientific committee

 • Motoo Nagane (Chair)
 • Tatsuya Abe
 • Yoshiki Arakawa
 • Akio Asai
 • Takamitsu Fujimaki
 • Naoya Hashimoto
 • Tomotsugu Ichikawa
 • Koichi Ichimura
 • Yasuo Iwadate
 • Toshihiko Kumabe
 • Masayuki Kanamori
 • Kazuhiko Mishima
 • Shinichi Miyatake
 • Akitake Mukasa
 • Yoshihiro Muragaki
 • Mitsutoshi Nakada
 • Hideo Nakamura
 • Atsushi Natsume
 • Yoshitaka Narita
 • Hikaru Sasaki
 • Kazuhiko Sugiyama
 • Yukihiko Sonoda
 • Hideo Takeshima
 • Takashi Tamiya
 • Tetsuya Ueba
 • Keisuke Ueki
 • Koji Yoshimoto

Local organizing committee

 • Shigeo Ohba
 • Kazuhide Adachi
 • Yuya Nishiyama
 • Miho Yamato